Advokatetiska regler

Som ledamot i Advokatsamfundet är man skyldig att följa samfundets etiska regler och reglerna i rättegångsbalken om advokater.

En grundläggande princip är att advokaten i alla lägen ska vara lojal med sin klient och agera för dennes bästa.

En advokat agerar under absolut tystnadsplikt som innebär att allt en klient anförtror sin advokat stannar dem emellan, om inte klienten samtycker till att det framförs till utomstående.

En annan viktig princip som är del i advokatens vardag är jävskontrollen. En advokat får aldrig agera mot någon som någon gång varit klient hos advokatbyrån. Varje gång ett nytt uppdrag övervägs måste därför en jävskontroll göras, så att inte advokaten tidigare biträtt motparten i samma eller annat ärende.

Läs mer om advokatverksamhet och de vägledande reglerna på Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se .